Zasady Ochrony Prywatności

[data wejścia w życie: 25 maja 2018]

 

I. Ciasteczka

Ciasteczka są plikami alfanumerycznymi (tekstowymi) stanowiącymi dane informatyczne, które zapisywane są w urządzeniach końcowych użytkowników podczas odwiedzin naszej strony internetowej lub aktualizowane w przypadku ponownych odwiedzin. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje dwa typy plików cookies: 1) cookies sesyjne: są przechowywane urządzeniu użytkownika i pozostają tam aż do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, zaś po zakończonej sesji zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia użytkownika; 2) cookies trwałe: są przechowywane urządzeniu końcowym użytkownika i pozostają tam aż do momentu ich ręcznego usunięcia.

 

Ciasteczka nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi naszą stronę. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

 

Pliki cookies gromadzone są automatycznie, niemniej jednak użytkownicy strony mogą w każdej chwili zrezygnować z funkcji przechowywania plików cookies. W tym celu należy skonfigurować odpowiednio swoją przeglądarkę internetową.

 

II. Ochrona danych osobowych

Administrator

Administratorem strony internetowej http://www.milczarekbukowskitrio.pl/ oraz administratorem danych osobowych:

·         osób rezerwujących bilety za pomocą formularza znajdującego się w zakładce „Rezerwacja biletu”,

·         osób wysyłających zapytanie poprzez formularz kontaktowy oraz kontaktujących się na podane w zakładce „Kontakt” dane kontaktowe,

jest Sandler Training Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Flisa 4 (02-247 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039323, posiadająca numer NIP: 5251475766 oraz numer REGON: 012165772, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, dalej: my.

 

Proces przetwarzania danych osobowych

Podawane nam dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), dalej: UODO, a także innymi aktami normatywnymi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej.

W trosce o transparentność procesu przetwarzania danych osobowych, a także respektując autonomię informacyjną osób, których dane przetwarzamy, stosowanie do treści art. 13 RODO, informacje o przetwarzaniu podajemy poniżej.

 

Cele przetwarzania, podstawa prawna i okres przechowywania danych osobowych

Cele przetwarzania
danych osobowych

Podstawa prawna

Okres przechowywania danych osobowych

zawarcie i wykonanie umowy rezerwacji

- umowa rezerwacji, którą zostanie zawarta z osobą będącą stroną umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

- prawnie uzasadniony interes jaki posiadamy w tym aby komunikować się z osobą kontaktową do firmy składającej rezerwację (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

do momentu przeprowadzenia rezerwacji i wykonania przez nas usług z nią związanych. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać  dane osobowe jednak wyłącznie jeśli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. prawa podatkowego, lub w celu obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń i do momentu ich przedawnienia

prowadzenie działań marketingowych, w tym wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

- zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

- prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

- zgoda z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.; dalej: UŚUDE)

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania lub wycofania zgody

udzielenie odpowiedzi na zapytanie, w zależności od potrzeb – podjęcie działań zgodnie z życzeniem osoby kontaktującej się

prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub podjęcia działań zgodnie z życzeniem osoby kontaktującej się

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

 

Odbiorcy danych osobowych

Podane nam dane osobowe udostępniamy wyłącznie trzem grupom podmiotów. W pierwszej kolejności są to nasi pracownicy i współpracownicy, którzy zajmują się obsługą kierowanych do nas zapytań i muszą mieć dostęp do zebranych danych w celu wykonywania powierzonych im zadań służbowych. Każdej osobie zaangażowanej w przetwarzanie danych osobowych wydajemy odpowiednie upoważnienie. Podane nam dane osobowe udostępniamy również stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z usług których korzystamy w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań, np. dostawcy usług IT, utrzymanie strony internetowej. W takim przypadku przekazanie danych następuje na podstawie podpisanych umów powierzenia do przetwarzania danych osobowych, w których zobowiązujemy naszych dostawców do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. W pewnych sytuacjach możemy także przekazać przetwarzane przez nas dane innym odbiorcom, np. kurierom. Czynimy to jednak jedynie w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy jest to niezbędne do wykonania umowy.

 

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Ponieważ dostawcą usług hostingowych naszej poczty elektronicznej jest Sandler System Inc., informujemy, że podane nam dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych, tj. do państwa trzeciego, w którym zapewniamy odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Więcej informacji o zastosowanych zabezpieczeniach można uzyskać kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane na tej stronie lub przez formularz kontaktowy.

 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie kontaktującej się przysługują następujące uprawnienia:

Uprawnienie

Podstawa prawna przetwarzania

zawarcie  i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

zgoda na przesyłanie informacji droga elektroniczną (art. 10 ust. 2 UŚUDE)

prawo cofnięcia wyrażonej zgody

NIE

TAK

NIE

TAK

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

TAK

TAK

TAK

NIE

prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

TAK

TAK

TAK

NIE

prawo przeniesienia danych osobowych

NIE

NIE

NIE

NIE

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

NIE

NIE

TAK

NIE

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

TAK

TAK

TAK

NIE

Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody może nastąpić w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień zapraszamy do kontaktu na dane kontaktowe podane poniżej.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych stanowi dla nas cel priorytetowy. W związku z tym podejmujemy jak najdalej idące kroki, aby przetwarzane dane osobowe zostały należycie zabezpieczone. Śródki techniczne i organizacyjne służące do zabezpieczenia danych osobowych są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów RODO, a także adekwatne do poziomu potencjalnego ryzyka ich naruszenia, które poddajemy bieżącej ocenie.

 

Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszych Zasad Ochrony Prywatności mogą ulegać zmianom. Nowe Zasady Ochrony Prywatności będą publikowane na stronie internetowej wraz z podaniem daty, od której wchodzą w życie.

 

W zakresie nieuregulowanym niniejszymi Zasadami Ochrony Prywatności mają zastosowanie przepisy RODO, UODO, UŚUDE, ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 542) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

 

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące niniejszych Zasad Ochrony Prywatności należy kierować na adres: sandler@sandler.pl, telefonicznie pod numer +48 22 577 40 99 lub korespondencyjnie na adres naszej siedziby.